Our Projects

Empowered Women Empowering Women

Sessions and workshops for women from all communities and all walks of life. The topics range from selfcare and wellbeing to self-confidence and leadership.

MERCHED GRYMUSOL YN GRYMUSO MERCHED

Sesiynau a gweithdai i ferched o bob cymuned a chefndir. Mae’r pynciau yn amrywio o hunanofal a lles i hunanhyder ac arweinyddiaeth.

EDI Network

Roundtables, seminars and panel discussions on social issues impacting us all. Ranging from hate crime and basis to anti-bulling and diversity in the workplace.

RHWYDWAITH EDI

Bordau crwn, seminarau a phaneli trafod ar faterion cymdeithasol sy’n effeithio ni i gyd. O drosedd cas a fylfaen i gwrth-fwlio ac amrywiaeth yn y gweithle.

Network 2 Konnect

Celebrating local businesses, integrating communities and inspiring the next generation.

Network 2 Konnect

Yn dathlu busnesau lleol, cyfuno cymunedau ac ysbrydoli’r genhadlaeth nesaf.

Be the Change Empowering You

Our unique life skills course for women to reduce the impact of domestic abuse and to empower women to seek protection at much earlier stages in abuse cycles.

BYDDWCH Y NEWID GRYMUSO CHI

Mae ein cwrs sgiliau bywyd unigryw i ferched yn lleihau’r effaith o gamdriniaeth gartref ac yn grymuso merched i geisio amddiffyniad yng nghamau llawer cynt mewn cylchoedd camdriniaeth.

BE THE CHANGE MENTORING PLUS

Supporting children and young persons through mentoring and career sessions including interview preparation.

BYDDWCH Y NEWID MENTORING PLUS

Cefogi plant a phobl ifanc drwy fentora a sesiynau gyrfa gam gynnwys paratoi am gwfweliadau.

Our work is vast ranging from issues impacting groups known to be hard to reach through to work in the wellbeing sector and with the youth.
Our delivery ranges from webinars, seminars, panel discussions, roundtables, focussed discussions, workshops and family days.

Mae ein gwaith yn gwbl amrywiol o faterion sy’n effeithio grwpiau sy’n annod i’w cyrraedd i weithio yn y sector lles a hefo prbl ifanc.

Mae ein ffyrdd o drosglwyddo yn cynnwys gweminarau, seminarau, trafodaethau panel, bordau crwn, trafodaethau â ffocws, gweithdai a diwrnodau i’r teulu.

We are proud to have our Equality, Diversity and Inclusion Network project funded by National Lottery Community Fund.

digital-white-background

Rydym yn falch bod Cronfa Gymunedol yn cyllido ein prosiect Rhwydwaith Cydraddoleb, Amrywiaeth a Chynhwysiad.

logo-transparent